KomHIT Flykting

Kommunikationsstöd för människor på flykt

Idag flyr människor till Sverige. Många av dem är barn, och många kommer ensamma. I mötet med det svenska samhället uppstår kommunikationssvårigheter eftersom vi inte talar samma språk. Det kan också vara svårt att sätta ord på det man har upplevt. Då kan man använda bilder som stöd i kommunikationen.

Bilder kan vara till hjälp när språket inte räcker till och fungera som en brygga mellan två språk. De gör det lättare både att förstå och att själv kunna säga något. De här bildstöden är framtagna för att samtala med människor som flytt från svåra omständigheter.

Projekt KomHIT Flykting

Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) har givit DART – kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i samarbete med Koncernstab kommunikation och externa relationer vid koncernkontoret i uppdrag att ta fram ett bildstöd som kan användas tillsammans med nyanlända inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Arbetet genomförs som ett särskilt projekt under 2016 med eventuell förlängning under 2017. Bildstödet ska kunna användas regionalt och nationellt.

Projektägare: Erik Lagersten, Kommunikationsdirektör VGR
Projektledare: Ulrika Ferm, ulrika.ferm@vgregion.se, 0707850210
Kontaktperson: Logoped Susanne Bäckström, susanne.backstrom@vgregion.se, 0700822668
Övriga medarbetare: Logoped Ingrid Mattsson Müller och sjuksköterska Linnéa Smedler

Läs projektets första PM

Referensgrupp

 

Projektets referensgrupp består av personer från följande verksamheter:

 • Asyl- och flyktingfrågor Folktandvården, VGR
 • Avdelning mänskliga rättigheter, VGR
 • 1177 Vårdguiden, VGR
 • Flyktingmedicinska mottagningen Närhälsan Göteborg
 • Kommunikationsenheten Västmanland
 • Koncernstab kommunikation och externa relationer, VGR
 • Kunskapscentrum för jämlik vård, VGR
 • Normalförlossningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Regional samordnare hälso-och sjukvårdsfrågor asylsökande och nyanlända, Koncernstab hälso- och sjukvård, VGR
 • Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen, Stockholm

Nedan finns presentationer från våra referensgruppsmöten.

Verksamheter

 

Dessa verksamheter deltar i projektet 2016:

 • Normalförlossning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Bräcke Diakonis mobila team för hälsoundersökningar, Skara
 • Centralhälsan, Falköping
 • Flyktingmedicinska mottagningen, Närhälsan Göteborg
 • Folktandvården, Angered
 • Neonatal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Barnkardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Habiliteringen Västmanland
 • Medicinmottagning barn, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram stöd för information och kommunikation att använda inom hälso- och sjukvård samt tandvård tillsammans med människor på flykt.

Målgruppen är personal inom dessa verksamheter och de barn, ungdomar och vuxna som behöver stöd för kommunikation i kontakten med hälso- och sjukvård samt tandvård.

Aktivitetsbaserad kommunikationsanalys och kartläggning av behov i olika sjukvårds- och tandvårdsverksamheter ligger till grund för det informations- och kommunikationsmaterial som tillverkas i projektet. Målet är att vårdinrättningar i Västra Götalandsregionen och övriga Sverige enkelt ska kunna få tillgång till material för att underlätta information och kommunikation med människor på flykt.

Webbresurs

En ny webbresurs med nedladdningsbart informations- och kommunikationsmaterial kopplat till olika verksamheter samt filmer av användning och intervjuer tas fram. I projektet ingår även utveckling av bildstödsresursen bildstod.se med exempelvis en ny bildstödsmall, engelsk text och möjligheten att ha flera textrader på en bild.

Vi ser också över vokabulär och bilder för hälso-, sjukvård och tandvård. Tillsammans med Kunskapscentrum för jämlik vård har projektet utifrån diskrimineringsgrunderna sett över och beställt bilder på människor i olika åldrar. Dessa kommer att finnas fritt tillgängliga i bildstod.se.

Om bildstöden

Bildstöden du hittar nedan togs fram innan projektet drog igång för att möta ett akut behov. Under projekttiden kommer det publiceras många andra bildstöd på fler språk och för fler situationer.

Bildstöden har 35 bilder på varje uppslag. Några av orden är vanliga och fungerar bra i många olika situationer. Andra ord är mer specifika för den situation den som flytt befinner sig i. Bilderna har ord både på svenska, engelska och arabiska.

Titta först själv på bildstöden så att du vet vilka bilder som finns. Använd dem sedan i samtal. Peka själv på de bilder som passar till det du säger. Målet är att ni ska förstå varandra så bra som möjligt. Ni behöver inte prata i ”korrekta meningar”.

Bildstöden går att ladda hem här nedanför. Du kan använda dem digitalt, t.ex. på en iPad, eller skriva ut dem på papper. Skriv ut två ark på varje sida för ett behändigt format.