Projektet KomHIT Flykting

Kommunikationsstöd för människor på flykt

Idag flyr människor till Sverige. I mötet med det svenska samhället uppstår svårigheter kopplade till språk och kultur. Det går inte alltid att få tillgång till tolk och läs- och skrivkunnigheten hos människor på flykt varierar.
Hälso- och sjukvården samt tandvården står inför särskilda utmaningar. Vården ska vara säker, av hög kvalitet och upplevas som god. Den som ger vården ska kunna utföra sitt arbete och patienten ska ha möjlighet att vara delaktig i sin egen vård. Båda parter har rätt att ställa frågor och ge svar, uttrycka önskemål och behov samt förstå talad och skriftlig information.
För att lyckas med allt detta krävs att vi ägnar särskild uppmärksamhet åt information och kommunikation. Enkel text, översatt text och bilder kan fungera som stöd för patienten och vårdgivaren.

Projektet

Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen har givit DART – kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i samarbete med Koncernstab kommunikation och externa relationer vid koncernkontoret i uppdrag att ta fram stöd för kommunikation att använda inom hälso- och sjukvård samt tandvård tillsammans med människor på flykt. Arbetet genomförs som ett projekt 2016-2017. Projektet heter KomHIT Flykting.

Projektägare: Erik Lagersten, Kommunikationsdirektör VGR
Projektledare: Ulrika Ferm, enhetschef, docent ulrika.ferm@vgregion.se 0707850210

Medarbetare:
Logoped Susanne Bäckström, susanne.backstrom@vgregion.se
Logoped Ingrid Mattsson Müller, ingrid.mattsson-muller@vgregion.se
Logoped Josefin Hansson, josefin.b.hansson@vgregion.se
Sjuksköterska Linnéa Smedler, linnea.smedler@vgregion.se
Projektsekreterare Lorna Bartram, lorna.bartram@vgregion.se
Datalingvist Sandra Derbring, sandra.derbring@vgregion.se
Datalingvist och forskare Katarina Mühlenbock, katarina.muhlenbock@vgregion.se

Logoped Gunilla Thunberg ansvarar för forskning kopplad till projektet; gunilla.thunberg@vgregion.se

Vi arbetar med KomHIT Flykting Projektets första PM

Referensgrupp

Projektets referensgrupp består av personer från följande verksamheter:

 • Asyl- och flyktingfrågor Folktandvården, VGR
 • Avdelning mänskliga rättigheter, VGR
 • 1177 Vårdguiden, VGR
 • Flyktingmedicinsk mottagning Närhälsan, Göteborg
 • Kommunikationsenheten Västmanland
 • Koncernstab kommunikation och externa relationer, VGR
 • Kunskapscentrum för jämlik vård, VGR
 • Normalförlossningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Regional samordnare hälso-och sjukvårdsfrågor asylsökande och nyanlända, Koncernstab hälso- och sjukvård, VGR
 • Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen, Stockholm

Möten 2017

 • 28 februari kl. 13-15
 • 7 juni kl. 13-15
 • 26 september kl. 13-15
 • 5 december kl. 9-12 – Projektavslutning Jubileumsaulan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • 5 december kl. 12-15

Presentationer från referensgruppsmöten

Verksamheter

 

Verksamheter som deltar 2016

 • Normalförlossning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Bräcke Diakonis mobila team för hälsoundersökningar, Skara
 • Centralhälsan, Falköping
 • Flyktingmedicinsk mottagning, Närhälsan Göteborg
 • Folktandvården, Angered
 • Neonatal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Barnkardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Habiliteringen Västmanland
 • Medicinmottagning barn, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Verksamheter som bjuds in att delta 2017

 • Specialistmottagning 2 (endokrin, obesitas, diabetes, lung, allergi, CF-mottagning, andningsteam), Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Preshospitalt och katastrofmedicinskt centrum, Västra Götalandsregionen
 • Nötkärnan Kortedala vårdcentral
 • Barncancercentrum i Västra Sverige, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Minimaria Göteborg, Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • UroTarmhabilitering för barn, Regionhabiliteringen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Barnkliniken, NU-sjukvården
 • Barn- och ungdomsverksamheter kopplade till Angereds närsjukhus
 • Gynekologimottagning, Skaraborgs Sjukhus Skövde
 • Barn- och ungdomspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • DART – kommunikations- och dataresurscenter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Hörselverksamheten, Hörselteam barn och ungdom, Habilitering & Hälsa

I mån av tid 2017

 • Ronald McDonald Hus

Verksamheter vi vill komma i kontakt med

 • Akutmottagning
 • Infektion
 • Vuxenpsykiatri
 • Apotek

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram stöd för information och kommunikation att använda inom hälso- och sjukvård samt tandvård tillsammans med människor på flykt.
Målgruppen är personal inom dessa verksamheter och de patienter – barn, ungdomar och vuxna – som behöver stöd för kommunikation i kontakten med hälso- och sjukvård samt tandvård.
Aktivitetsbaserad kommunikationsanalys och kartläggning av behov i olika sjukvårds- och tandvårdsverksamheter ligger till grund för det informations- och kommunikationsmaterial som tillverkas i projektet. Målet är att vårdinrättningar i Västra Götalandsregionen och övriga Sverige enkelt ska kunna få tillgång till material för att underlätta information och kommunikation med människor på flykt.

Metod

I mars 2016 gick vi ut med en öppen inbjudan till verksamheter att delta i projektet. Inbjudan spreds muntligt, via nätet och via e-post. Vi höll också riktade informationsmöten i verksamheter som har många asylsökande patienter t ex för verksamhetsutvecklare inom Område 1 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Nio verksamheter anmälde sig till projektet. Kartläggning av behov, baserad på modellen för aktivitetsbaserad kommunikationsanalys, genomfördes i varje verksamhet. Materialet kring detta finns här nedanför att ladda hem. En arbetsgrupp med intresserad personal från varje deltagande verksamhet har träffat ansvarig från KomHIT Flykting vid ett till tre tillfällen. Informations- och kommunikationsmaterial har därefter tillverkats och reviderats utifrån personalens önskemål.
Allt material som tillverkats i projektet har översatts till tio språk. Språken har valts utifrån statistik från Migrationsverket och Tolkförmedling Väst: Albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska (BKS), dari, kurmanji, pashto, persiska, somaliska, sorani och tigrinja.
Projektet har översatt ett par tusen ord och har på så sätt byggt upp en relevant sjukvårds- och tandvårdsvokabulär. Vokabulären kommer att tillgängliggöras på denna sida och i Bildstöd.se.
Tillsammans med Kunskapscentrum för jämlik vård och Linn Greaker vid Gullers Grupp har projektet tagit fram normmedvetna bilder på människor (se Normmedvetna bilder).
Projektet har också presenterats på seminarier vid Institutionen för Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori och vid Centrum för tvärvetenskaplig forskning om Språk, Semantik, Kognition, Kommunikation, Information och Interaktion (SSKKII), Göteborgs universitet. Seminarierna gav värdefull input till det fortsatta arbetet i projektet.
För att få ta del av erfarenheter och kunskap hos patientgruppen har fyra workshops hållits i boenden och på Dart tillsammans med människor på flykt. Inbjudan som ligger nedan översattes till tio språk. Syftet var att ta del av målgruppens upplevelser av sjuk- och tandvård i hemlandet och i Sverige, att utvärdera de bilder och ord vi använder i bildstöden samt att lära oss mer om kroppsspråk och gester kopplade till olika språk och kultur.
Allt material har efter översättning kontrollerats av en medicinskt kunnig person som talar både svenska och det aktuella språket. En person från projektet har deltagit i denna kontroll. Trots professionell översättning och extra kontroller upptäcks ibland fel i det färdiga materialet. Vi är tacksamma om ni rapporterar dessa till oss.
Allt material kan skrivas ut från denna Webbresurs.

Inbjudan att delta i projektet

De tio språken

Allt material som vi tillverkar översätts till tio språk. Här finns information om språken från Tolkförmedling Väst, och här kommer du också kunna ladda ner våra ordlistor.

Språk och ordlistor

Utformning och användning

Man kan använda bildstöden på den här webbsidan på många sätt. Här har vi samlat lite tips och praktisk information som kan vara bra att tänka på.

Praktiskt om bildstöden

Webbresurser


På den här webbplatsen hittar du informations- och kommunikationsmaterial som tagits fram i samarbete med olika verksamheter. Materialet kan skrivas ut eller laddas ner och användas på en surfplatta. De bildstöd som finns för nedladdning och utskrift på denna sida är kontrollerade innehållsmässigt och språkligt och kan inte ändras.

Bildstöd.se är en webbresurs där du kan redigera befintliga eller tillverka egna bildstöd. Här finns många olika bildstöd för olika aktiviteter och flera tusen bilder. Under projekttiden har Bildstöd.se försetts med möjligheter att användas för flera språk. Bildstöden i Bildstöd.se är öppna och fria och kan ändras av vem som helst. Du ansvarar själv för språk och översättningar i de bildstöd du redigerar och tillverkar i Bildstöd.se.

Verksamheter och bildstöd Bildstöd.se

Normmedvetna bilder

Projektet har också tagit fram 230 normmedvetna bilder av människor. Bilderna representerar människor med olika kön och hudfärg i olika åldrar, känslouttryck och yrken. Bilderna har tagits fram tillsammans med Kunskapscentrum för jämlik vård och Linn Greaker vid Gullers Grupp. Bilderna finns att hitta i Bildstöd.se. Bilderna får användas obegränsat men användningen måste följa licenstexten som tagits fram.

Läs mer om licenser

Resultatspridning

Kunskap och material som tas fram i projektet läggs ut och finns tillgänglig här på vår webbplats. Utöver detta har projektet presenterats i olika sammanhang under projekttiden.

Presentationer under 2016

 • Seminarium Institutionen för Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori, Göteborgs universitet
 • Seminarium Centrum för tvärvetenskaplig forskning om Språk, Semantik, Kognition, Kommunikation, Information och Interaktion (SSKKII), Göteborgs universitet
 • Kommunikationskarnevalen, Göteborg
 • CERTEC, Lunds Tekniska Högskola, Lund
 • Konferens för arbetsterapeuter, Stockholm
 • Nationell konferens i logopedi, Jönköping
 • Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetsdagar

Planerade presentationer 2017

 • Leva & Fungera, Göteborg 4-6 april
 • Barnrättsdagarna, Örebro 25-26 april
 • Barnveckan, Göteborg 27 april
 • Kommunikationskarnevalen, Göteborg 17-18 maj
 • Vetenskapsfestivalen, Göteborg 12 maj
 • Offentliga rummet, Sundsvall 30 maj-1 juni
 • Minclusion project conference How can mobiles be used for integration of newly arrived migrants?, Göteborg 12 juni
 • Mötesplats Funktionshinder, Göteborg 10-11 oktober
 • Kvalitetsmässan, Göteborg 14-16 november

Utbildning 

Kunskapen om kommunikationsstöd, vårdsituationer och människor på flykt kommer också att kunna tas del av genom olika kurser.

En utbildning om kommunikationsstöd och KomHIT Flykting kommer att finnas tillgänglig i Västra Götalandsregionens digitala lärplattform.

1 juni och 21 september håller logopederna Ingrid Mattsson Müller och Josefin Hansson en utbildning för personal från de verksamheter som deltar i projektet. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska kunna föra kunskapen vidare på sina respektive arbetsplatser. Det handlar både om att öka förståelsen för möjligheterna med bildstödskommunikation och att dela med sig av kunskap om hur man kan få användning av bildstöden att fungera i det dagliga arbetet. Under denna dag får man även lära sig att tillverka eget bildstöd. Mer information kommer.

Den utbildning till kommunikationsvägledare som startade i projektet KomHIT, och som ger både teoretisk och praktisk vägledning kring kommunikationsstöd i vårdsituationer, ges även fortsättningsvis på Dart.